Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Theaterhuis Roosendaal

Definities:
Een activiteit is een afgebakende serie van een van tevoren aangegeven aantal, die in een vaststaande periode zijn, of een activiteit is een eendaagse special. Een les is een onderdeel van een activiteit, met een vaststaand tijdstip.
Aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten van Theaterhuis Roosendaal is geheel op eigen risico. Theaterhuis Roosendaal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letselschade tijdens activiteiten van Theaterhuis Roosendaal.  Schade aan eigendommen van Theaterhuis Roosendaal en aan het gebouw/oefenruimtes worden verhaald op de veroorzaker.
Contributie
Theaterhuis Roosendaal kent  verschillende mogelijke seizoensactiviteiten. U heeft de keuze om in 1 of 2 termijnen te betalen.  Als u kiest om in 2 termijnen te betalen, betaalt u € 5 administratiekosten per termijn. Na inschrijving voor een activiteit kunt u per e-mail aangeven dat u in termijnen wilt betalen. Voor de keuze van enkel een special is er geen mogelijkheid om in termijnen te betalen. Na een inschrijving ontvangt u een factuur. Deze dient voldaan te zijn voor de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum. Geen tijdige betaling kan leiden tot (tijdelijke) weigering van deelname aan  activiteiten van Theaterhuis Roosendaal.
Foto’s en filmmateriaal
Theaterhuis Roosendaal behoudt zich het recht voor om tijdens activiteiten foto’s te nemen en filmopnamen te maken. Dit materiaal zal enkel gebruikt en gepubliceerd worden voor een promotioneel doeleinde. Bij deelname aan activiteiten van Theaterhuis Roosendaal gaat u automatisch akkoord dat er foto’s en filmopnamen gemaakt kunnen worden. Echter bij onoverkomelijke bezwaren tegen het maken en publiceren van opnames dient u van tevoren via e-mail dit aan te geven.
Plaatsing en indeling
De plaatsing en indeling van de deelnemers geschiedt door de organisatie van Theaterhuis Roosendaal aan de hand van leeftijd, niveau, inschrijvingsdatum e.d. Bezwaren tegen een bepaalde plaatsing en indeling kunnen via e-mail aangegeven worden. Theaterhuis Roosendaal beslist in deze gevallen altijd of een bezwaar redelijk is.
Aanwezigheid
Theaterhuis Roosendaal gaat er van uit dat deelnemers aanwezig zijn bij activiteiten. Mocht er door welke reden dan ook geen aanwezigheid mogelijk zijn, stelt Theaterhuis Roosendaal het op prijs dat de deelnemer zich maximaal een uur voor aanvang van de activiteit afmeldt. Dit kan via telefoon of e-mail, of eventueel een social media bron. Restitutie van contributie van de afgemelde dag is niet mogelijk.
Toegang
Enkel deelnemers en begeleiders en organisatie van Theaterhuis Roosendaal hebben toegang tot Theaterhuis Roosendaal, tenzij er een van tevoren geplande presentatie dan wel voorstelling zal zijn. Toegang is dan na toestemming van Theaterhuis Roosendaal mogelijk voor anderen. Theaterhuis Roosendaal behoudt zich het recht voor om bij presentaties dan wel voorstelling een toegangsprijs te vragen aan externe bezoekers.
Aanmelding/inschrijven
Inschrijven voor activiteiten van Theaterhuis Roosendaal kan via het inschrijfformulier op de website, of via papieren aanmeldformulieren.  Een tussentijdse adreswijziging, bankwijziging of andere wijziging in persoonsgegevens dienen per e-mail aangegeven te worden.
Tussentijdse uitschrijving
Bij voortijdig opzeggen van een activiteit is het niet mogelijk om contributie gerestitueerd te krijgen, tenzij aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Dan wordt de reeds ontvangen contributie naar rato gerestitueerd dan wel kwijtgescholden, indien een deelnemer over een aangesloten periode van tenminste 5 lessen door ziekte een activiteit niet heeft kunnen volgen. Een verzoek om restitutie/kwijtschelding dient, vergezeld van een verklaring van de behandelende arts, binnen twee maanden na afloop van de daarop betrekking hebbende periode via e-mail te zijn ingediend.  Of indien een deelnemer door afwezigheid van de activiteitsbegeleider om wat voor reden dan ook en door het niet beschikbaar zijn van een vervanger gedurende tenminste vier lessen geen activiteit heeft kunnen volgen. Deze restitutie/kwijtschelding wordt automatisch door Theaterhuis Roosendaal verrekend. In de volgende gevallen kan de organisatie van Theaterhuis Roosendaal ook besluiten om de deelnemer uit te schrijven: Bij verhuizing naar een plaats die 35 kilometer of meer van de straal van de gemeente Roosendaal ligt. De deelnemer, die hiervoor in aanmerking wenst te komen, dient hiervoor via e-mail een  verzoek in bij Theaterhuis Roosendaal onder overlegging van alle door de organisatie relevant geachte gegevens, bijvoorbeeld een kopie van de uitschrijving uit het bevolkingsregister e.d. De datum van ontvangst van het verzoek om uitschrijving geldt als datum van het verzoek om uitschrijving. Vanaf de datum van de tussentijdse uitschrijving wordt de deelnemer ontheven van zijn betalingsverplichtingen over de nog resterende termijnen. Indien de deelnemer overlijdt, vindt onmiddellijk van rechtswege uitschrijving plaats, zonder dat over het resterende gedeelte van de activiteit nog contributie verschuldigd is.
Administratie- en annuleringskosten
Als een inschrijving aan een activiteit tot 15 dagen voor aanvang van de activiteit wordt geannuleerd, worden er € 15 administratiekosten in rekening gebracht.  Als korter dan 15 dagen voor aanvang van de activiteit wordt geannuleerd, dan wordt de helft  van het totale activiteitsbedrag in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn de redenen genoemd bij het onderdeel Tussentijdse uitschrijving.
Onvoorzienigheid
In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet of niet in voldoende mate voorzien, beslist de organisatie van Theaterhuis Roosendaal.